Priprema terena za izgradnju proizvodne hale, iskop humusa, nasipanje, planiranje…